25 tháng 9, 2010

Mẫu văn bản kèm theo Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010Phụ lục

DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH

xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸

(Ban hành kèm theo Nghị định số 75/2010/NĐ-CP

ngày  12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ)

_________

 

1. Mẫu Biên bản số 01: Biên bản về vi phạm hành chính.

2. Mẫu Biên bản số 02: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3. Mẫu Biên bản số 03: tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.

4. Mẫu Quyết định số 01: xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.
5. Mẫu Quyết định số 02: tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong hoạt động văn hoá.
6. Mẫu Quyết định số 03: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.
7. Mẫu Quyết định số 04: trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ.


Mu Biªn b¶n s 01

Tªn c¬ quan chñ qu¶n
tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
__________
:          /BB-VPHC
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
______________________________________
[1]….., ngµy…….th¸ng…… n¨m……..


BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
________

Hôm nay, hồi ...... giờ ...... ngày ...... tháng ...... năm ...... tại ..............................
Chúng tôi những người lập biên bản gồm:
1. ............................................Chức vụ ...............................................................
2. ……....................................Chức vụ ...............................................................
3. ............................................Chức vụ ...............................................................
Với sự chứng kiến của:
1. .......................................Nghề nghiệp/Chức vụ ..............................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú): ...............................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.............Ngày cấp:.............Nơi cấp: ……….…..
2. ...........................................Nghề nghiệp/Chức vụ …………………………..
Địa chỉ thường trú (tạm trú): ..............................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số: ...........Ngày cấp: .............Nơi cấp:……………
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa đối với:
Ông (bà)/Tổ chức: ...............................................................................................
Năm sinh: ............................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ......................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/ Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.....................
Cấp ngày: ............................................ Nơi cấp: ................................................
Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau:
..............................................................................................................................
Các hành vi trên đã vi phạm vào điểm .......... khoản .......... Điều .......... của Nghị định số     /2010/NĐ-CP ngày    /  /2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.
Người bị thiệt hại/Tổ chức bị thiệt hại:
Họ tên: ................................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD...........................
Cấp ngày: .............................................. Nơi cấp: ..............................................
Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính: ...................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ý kiến trình bày của người làm chứng: ..............................................................
…………………………………………………………………………………..
Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có): ...................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®· yêu cầu: Ông (bà)/tổ chức............................................ đình chỉ ngay hµnh vi vi phạm và áp dụng các biện pháp hành chính sau đây:............................................................................................
............................................................................................................................
Chúng tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính và giấy tờ sau để chuyển về: .....................................................để cấp có thẩm quyền giải quyết (nếu có)

STT
Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ
Số lượng
Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng
Chi chúNgoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.
Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại ......................................
lúc ........ giờ ......... ngày ......... tháng ......... năm ........ để giải quyết vụ vi phạm nêu trên.
Việc lập biên bản kết thúc hồi ......... giờ .......... cùng ngày.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm ......... tờ, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.
Biên bản đọc cho mọi người cùng nghe (đã đưa cho mỗi người tự đọc), cùng công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác, cùng ký tên vào từng trang và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có) ............................................................................
.....................................................................................................................


NGƯỜI VI PHẠM
(hoặc ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(hoặc ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản (nếu có)
..............................................................................................................................
Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản (nếu có)
..............................................................................................................................                                                           


   Mẫu Biªn b¶n số 02
Tªn c¬ quan chñ qu¶n
Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
___________
Sè:         /BB-TG-TVPT
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_______________________________________
[2].….., ngµy.......th¸ng.......n¨m.......


BIÊN BẢN
T¹m gi÷ tang vËt, ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh
___________
Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều ........... Nghị định …/2010/NĐ-CP ngày…/….2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;
Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính                   số ................ ngày.........tháng..........năm..........do………..chức vụ .................. ký;
Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính,
Hôm nay, hồi......giờ......ngày......tháng ...... năm ...... tại ....................................
Chúng tôi những người lập biên bản gồm:
1. ............................................Chức vụ ...............................................................
2. ……....................................Chức vụ ...............................................................
Người vi phạm hành chính là:
Ông (bà)/Tổ chức: ...............................................................................................
Năm sinh: ............................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ......................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/ Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.....................
Cấp ngày: ............................................ Nơi cấp: ................................................

Với sự chứng kiến của:
Ông (bà) ........................................ Nghề nghiệp ...............................................
Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.............Ngày cấp............Nơi cấp .......................
2. ...................................NghÒ nghiÖp..................................................................
Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:..........Ngày cấp..........Nơi cấp ............................
Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (niêm phong có chữ ký của người vi phạm), gồm: ......................................................

STT
Tên tang vật, phương
tiện bị tạm giữ
Số lượng
Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện
Chi chú

 Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thứ gì khác.
Biên bản kết thúc vào hồi ........... giờ .......... cùng ngày.
Biên bản được lập thành 02 bản bao gồm ......... tờ, có nội dung và giá trị pháp lý giống nhau.
Biên bản được đọc cho mọi người cùng nghe (đã đưa cho mỗi người tự đọc), cùng công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác, cùng ký tên vào từng trang và giao cho người vi phạm/ đại diện tổ chức vi phạm một bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có) ..............................................................................
..............................................................................................................................

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)


  

                                                                                


Mẫu Biªn b¶n số 03

Tªn c¬ quan chñ qu¶n
Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
___________
Sè:         /BB-VPHC
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
______________________________________
[3].….., ngµy.......th¸ng.......n¨m.......


BIÊN BẢN
Tiªu hñy tang vËt, ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh
trong ho¹t ®éng v¨n hãa
__________

Hôm nay, hồi ...... giờ ...... ngày ...... tháng ...... năm ...... tại ..............................
Tại .......................................................................................................................
Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động v¨n hãa theo Quyết định số: .......... ngày ......... tháng .......... năm .......... của ...................................................................................................................................................................................
Chúng tôi Hội đồng tiêu hủy tang vật phương tiện vi phạm hành chính gồm:
1. ............................................Chức vụ ...............................................................
2. ……....................................Chức vụ ...............................................................
3. ............................................Chức vụ ...............................................................
Với sự chứng kiến của:
1. Ông (bà): ................................................Năm sinh .........................................
Quốc tịch : ...........................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Nghề nghiệp .................................. .....................................................................
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu .....................Ngày cấp: ....................
Nơi cấp: ...............................................................................................................
2. Ông (bà) ...........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chứng nhận rằng: (Ghi cụ th sè l­îng, chñng lo¹i tang vËt, ph­¬ng tiÖn, h×nh thøc vµ quá trình tiêu hủy) ...........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ................... giờ .......... ngày........... tháng ......... năm .........
Biên bản được lập thành ......... bản, mỗi bản gồm ......... trang, có nội dung như nhau, đã giao cho ....................................................................................... 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến khác (nếu có) ...........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY
(Ký, ghi rõ họ tên)
  


Mẫu QuyÕt ®Þnh số 01

Tªn c¬ quan chñ qu¶n
Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
___________
Sè:         /Q§-XPHC
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_______________________________________
[4].….., ngµy.......th¸ng.......n¨m.......


QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
____________

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều ................... Nghị định số …/2010/NĐ-CP ngày …/…./2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do ....................................................... lập hồi......giờ......ngày......tháng ......năm ..........tại ............................................................
Tôi.......................................Chức vụ............................Đơn vị ………………....

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với
Ông (bà)/Tổ chức.................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động) ….......................... ........................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD .....................
Cấp ngày .................................. Nơi cấp: ...........................................................
Với các hình thức sau:
1. Hình thức xử phạt chính:
Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là: .......................................................... đồng
(Viết bằng chữ: ..................................................................................................)
2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):
2.1 Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2 Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính gồm:
..............................................................................................................................
3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):
..............................................................................................................................
Lý do:
Đã có hành vi vi phạm hành chính (Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm):.........................................................................................................
............................................................................................................................
quy định tại điểm ........ khoản ......... Điều ......... của Nghị định …./2010/NĐ-CP ngày …/…/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: .................................
………………………………………………………………………………….
Điều 2. Ông (bà)/Tổ chức: ....................................................................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày ......... tháng .......... năm ........... trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc .......................................................(nêu rõ lý do).
Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức....................................................... cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.
Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số ........................................của Kho bạc Nhà nước................................trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.
Ông (bà)/Tổ chức ............................................................................... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...... tháng .....năm .....................
Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà), Tổ chức …..................................................................để chấp hành
2. Kho bạc .......................................................................................... để thu tiền
3. ..........................................................................................................................
Quyết định này gồm ................ trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


                                                                                   


Mẫu QuyÕt ®Þnh số 02
Tªn c¬ quan chñ qu¶n
Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
__________
Sè:         /Q§-TGTVPT
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
______________________________________
[5].….., ngµy.......th¸ng.......n¨m.......


QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong hoạt động văn hóa
__________

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Xét .....................................................................................................................[6]
.............................................................................................................................
Tôi ................................................ Chức vụ .......................................................
Đơn vị .................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm giữ: Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:
Ông (bà)/Tổ chức.................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động) ….......................... ........................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD .....................
Cấp ngày .................................. Nơi cấp: ...........................................................
Những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động VHTT sau đây bị tạm giữ:
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đã có hành vi vi phạm hành chính: ....................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Quy định tại điểm ........ khoản ........ Điều .......... Nghị định …/2010/NĐ-CP ngày …./…./2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động v¨n hãa.
 Điều 2. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập biên bản (kèm theo Quyết định này).
Điều 3. Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/Tổ chức:......................................................................để chấp hành
2...................................………………………………………………………...[7]
Quyết định này gồm ......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.


NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ý kiến của Thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ: [8]
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Mẫu QuyÕt ®Þnh số 03

Tªn c¬ quan chñ qu¶n
Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
_____________
Sè:         /Q§-TTTV-PT
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_________________________________________
[9].….., ngµy.......th¸ng.......n¨m.......


QUYẾT ĐỊNH
TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh
trong ho¹t ®éng v¨n hãa
...................................................................................................... [10]
________

Căn cứ khoản 4 Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Điều ................... Nghị định số …/2010/NĐ-CP ngày …/…./2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;
Căn cứ Biên bản số: ...... ngày ...... tháng ...... năm ........ của .......................................................................................................................................
Tôi ................................................ Chức vụ .......................................................
Đơn vị .................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tịch thu của Ông (bà)/Tổ chức .............................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa đã tạm giữ theo Biên bản số ngày tháng năm bao gồm:
..............................................................................................................................
............................................................................................................................ [11]
Điều 2. Trình tự, thủ tục tịch thu tang vật, hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.
Điều 3. Các Ông (bà) ..........................................................................................
Và Ông (bà) ....................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như Điều 3.....
- Lưu.................


Mẫu QuyÕt ®Þnh số 04

Tªn c¬ quan chñ qu¶n
Tªn c¬ quan lËp biªn b¶n
____________
Sè:         /Q§-TLHHVP-PT
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
________________________________________
[12].….., ngµy.......th¸ng.......n¨m.......
                                                       
  
 QUYẾT ĐỊNH
Trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ
__________
   
Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Điều ................... Nghị định số …/2010/NĐ-CP ngày …/…./2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động VH số ...... ngày ...... tháng ...... năm ..................
Xét thấy không cần thiết phải áp dụng Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện số: .......... ngày ......... tháng ......... năm ......... của ..............................................
Tôi ................................................... Chức vụ ....................................................
Đơn vị ..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trả lại Ông (bà)/Tổ chức .......................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Tang vật, phương tiện đã bị tạm giữ theo Biên bản số[13] ngày … tháng … năm…. bao gồm: .........................................................................................................
..............................................................................................................................
Điều 2. Các Ông (bà)/Tổ chức ..........................................................................
có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như Điều 3.....
- Lưu................. 
[1] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh
[3] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
[4] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh
[5] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
[6] Ghi rõ lý do tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

[7] Trường hợp người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì quyết định này phải được gửi cho Thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ.
[8] Thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ (người tạm giữ không có thẩm quyền theo quy định tại Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính) có ý kiến về việc tạm giữ, đồng ý hoặc không đồng ý).

[9] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
[10] Ghi rõ từng trường hợp: không xác định được chủ sỡ hữu; quá thời hạn tái xuất; không có người đến nhận; hàng hóa, tang vật vi phạm do người dưới 14 tuổi vận chuyển; tang vật thuộc loại cấm lưu thông, cấm lưu hành trong trường hợp quá thời hạn không ra quyết định xử phạt..
[11] Ghi rõ hàng hóa, tang vật hoặc phương tiện bị tịch thu. 
[12] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
[13]  Ghi rõ số hàng hóa, vật phẩm, phương tiện do cơ quan hải quan trả lại. Nếu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhiều thì lập bảng thống kê đính kèm theo Quyết định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét